Przedszkole
w Lipcach Reymontowskich

Opłaty

Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2018/2019

Wyciąg ze statutu:

Rozdział 11

 • §81. Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu.
 1. Liczbę godzin odpłatnych świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu oblicza się na podstawie faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu zapisanego w dzienniku zajęć przedszkolnych.
 2. W celu właściwej organizacji pracy przedszkola rodzice składają do dyrektora deklarację godzin pobytu dziecka w przedszkolu oraz korzystania z posiłków.
 3. Opłata za każdą godzinę zajęć świadczonych przez przedszkole ponad podstawę programową dla dzieci 3-5 letnich wynosi 1 zł za każda rozpoczętą godzinę.
 4. W przypadku korzystania z  wychowania przedszkolnego przez dwoje dzieci z jednej rodziny, opłata określona w ust. 4  ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko.
 5. W przypadku rodzin wielodzietnych całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 4  przysługuje na trzecie i kolejne dziecko danej rodziny.
 6. Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w wysokości odsetek ustawowych.
 7. Od 1 do 15 każdego miesiąca opłaty za godziny ponad podstawę programową oraz za wyżywienie pobiera intendent na podstawie decyzji wystawionej przez dyrektora przedszkola.
 • §82. Zasady odpłatności z a wyżywienie
 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie.
 2. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:
  1. Śniadanie
  2. Obiad
  3. Podwieczorek
 3. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 4. Jadłospisy planowanych posiłków ustala intendent w uzgodnieniu z kucharką, a zatwierdza dyrektor.
 5. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniana rodzicom, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. Opłata za wyżywienie pobierana jest na podstawie deklaracji złożonej przez rodziców na początku roku szkolnego.
 7. Opłaty za wyżywienie pobierane są przez intendentkę od 1 do 15 każdego miesiąca lub przelewem do 10 każdego miesiąca.
 8. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez  dyrektora i intendentkę w porozumieniu z organem prowadzącym.Opłata za wyżywienie nie będzie pobierana od trzeciego kolejnego dnia nieobecności dziecka, jeśli rodzic zgłosi długoterminową nieobecność dziecka dyrektorowi przedszkola pierwszego dnia absencji w sposób określony w deklaracji.
 • §97. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe. Wyjątek stanowić mogą sytuacje takie jak: nagranie lub zdjęcia potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia przedszkolnego, zajęć otwartych itp. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach wydaje dyrektor. Wykonanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych, odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób.

Opłata za  wyżywienie 

za  3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)  – 6,50 zł,
za  2 posiłki (śniadanie i obiad ) – 5,30 zł,
za 1 posiłek (śniadanie ) – 1,90 zł.