Przedszkole
w Lipcach Reymontowskich

O nas

Koncepcja pracy Przedszkola w Lipcach Reymontowskich na lata 2016-2021 

MISJA

„Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno, ciemniej i mroczniej niż podczas nocy bezgwiezdnej i bezksiężycowej – mimo wszystkich słońc, gwiazd i sztucznych reflektorów. Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie.”

Julian Ejsmond

WIZJA

Czym wyróżnia się nasze przedszkole?

 We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Wychowujemy dzieci w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych  wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej, rozumienia podstawowych wartości, przyjaźni, miłości, odpowiedzialności, szacunku, współdziałania, akceptacji, równego traktowania wszystkich.

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał przedszkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo -  wychowawcze kierujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju dzieci), a także ich dalszy los.

Przygotowujemy wychowanków do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych, do pełnienia ważnych ról społecznych, podejmowania różnych aktywności oraz podjęcia nauki w szkole podstawowej. Stwarzamy sytuacje pogłębiające wiedzę o codziennym życiu.

Ściśle współdziałamy z rodzicami poprzez organizowanie zebrań dla rodziców, wspólnych imprez i uroczystości, szkolenia, konsultacje i rozmowy z rodzicami zajęcia otwarte dla rodziców, poszerzanie wiedzy (umieszczanie informacji na tablicy informacyjnej) oraz podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców.

Współpracujemy z innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi przedszkole w jego rozwoju np. GOKSiR, GOPS, NZOZ Lipce Reymontowskie, Szkołą Podstawowa, kościołem parafialnym, Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Skierniewicach, przedsiębiorstwami działającymi na terenie gminy, Pocztą, Policją, Biblioteką Gminną, Leśnictwem.

Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich „klientów” przedszkola.

Roczny Plan Pracy Przedszkola w Lipcach Reymontowskich na rok szkolny 2018/2019

 Garść informacji

Przedszkole w Lipcach Reymontowskich w obecnie istniejącej strukturze organizacyjnej powstało w 2006 roku. Teren przedszkola o powierzchni 2640 m² jest ogrodzony. Bazę lokalową stanowi budynek, w skład którego wchodzą trzy sale zabaw dla dzieci z łazienkami, obszerny hol służący okazjonalnie jako sala widowiskowa i miejsce zabaw, gabinet dyrektora, gabinet logopedy, pokój nauczycielski oraz zaplecze kuchenno – sanitarne.

Przy przedszkolu znajduje się nowy plac zabaw, który został postawiony dzięki zaangażowaniu wielu ludzi w konkursie „100 placów zabaw na100 lat NIVEA”. Jest to zadrzewiony teren dający dzieciom możliwość swobody w podejmowaniu różnych form zabaw na świeżym powietrzu. Obok przedszkola znajduje się boisko szkolne, z którego dzieci przedszkolne często korzystają.

Ogółem w przedszkolu jest siedemdziesiąt pięć miejsc. Rekrutacja do placówki odbywa się zgodnie z zapisem statutowym.

W przedszkolu nieodpłatnie odbywają się zajęcia:

  1. zajęciach z języka migowego, które wspierają komunikację werbalną, ćwiczą pamięć, kształtują wyobraźnię, stymulują rozwój intelektualny;
  2. zajęciach gimnastyczne, które będą zapobiegać nieprawidłowościom postawy ciała
  3. Zajęcia logopedyczne

Przedszkole zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie: śniadanie, obiad i podwieczorek.